Skip to content
Home » Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

  • by

Аль-Кариа Сүрөсү (Сүр
101 – “Уртуу”) келе жаткан Кыямат күнүн мындайча сүрөттөйт:

2 Улуу Алаамат (Кыямат күнү) деген эмне? 3 Улуу Алаамат эмне экенин кайдан биле аласың? 4 Ошол күнү адамдар чачылган көпөлөктөрдөй, 5 тоолор таралган жүндөй болот. 6 Ошондо кимдин таразасы оор болсо, 7 жыргал жашоо табат. 8 Кимдин тараза чөйчөгү жарык болсо, 9 Туңгуюк энеге айланат (күнөөкөрлөр тозоктун түпсүз туңгуюгуна оодарылып түшөт).

Кариа Сүрөсү, 101:2-9

Аль-Кариа сүрөөсү
таразада сезилерлик жүгү бар адамдар жасай аларын эскертет
Кыяматтын жакшы натыйжасын үмүт кылуу.

Ал эми таразасы чыккан бизди эмне күтүп турат
жеңил?

Ат-Такасур Сүрөсү (102 Сүрөсү – “Көбөйтүү”)
эскертет:

1 Көбөйүү каалоосу силерди [Аллахка кызмат кылуудан] алыстатат, 2 мүрзөлөргө түшкөнгө чейин. 3 Бирок андай болбошу керек! Сиз жакында билесиз! 4 Дагы бир жолу кайталайм, андай болбошу керек, жакында билесиңер! 5 Чындыгында, эгер сенде чыныгы илим болгондо, [байлыкка болгон каалоо сени бузат эмес]. 6 [Ошентип] тозоктун отун сөзсүз көрөсүң, 7 аны өз көзүң менен көрөсүң. 8 Анан ошол күнү [жердеги жашоонун] берекеси жөнүндө сураласыңар.

Такасур Сүрөсү, 102:1-8

Сура
Аль-Такасур Кыяматта «тозок отуна» туш болобуз деп айтат.
биздин бардык жердеги иштерибиз кандайча ачылат.

Биз буга даяр болобуз
Күнү, жакшы амалыбыздын чыны жарык болсо?

Пайгамбар
Иса ал-Масих (алайхис салам) жетишсиз болгон ар бир адамга жардам берүү үчүн атайын келген
жакшы иштердин жүгү. Инжилде мындай дейт:

35 … «Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам эч качан ачка болбойт, Мага ишенген адам эч качан суусабайт. 36 Бирок Мен силерге мурун эле айттым эле, силер Мени көрүп, бирок ишенген жоксуңар. 37 Атам Мага ишенип тапшыргандардын баары Мага келет, Мен Мага келгенди эч качан четке какпайм, 38 Анткени мен асмандан өзүмдүн каалаганымды аткаруу үчүн эмес, Жибергендин эркин аткаруу үчүн келдим. Мага.

39 Мени Жибергендин тилегени ушуну: Ал Мага ишенип тапшыргандардын бирин да жоготпойм, алардын баарын акыркы күнү кайра тирилтишим үчүн. 40 Анткени Атам ушуну каалайт: Кудайдын Уулун көрүп, Ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн, ошондо Мен аны акыркы күнү кайра тирилтем».

41 Ошондо жүйүттөр: «Мен асмандан жерге түшкөн нанмын» дегенине нааразы боло башташты. Эми ал асмандан түштү деп айта алабы?

43 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Бири-бириңерди наалыбагыла. 44 Мени жиберген Атам аны Мага алып келбейинче, эч ким Мага келе албайт, ошондо Мен аны акыркы күнү кайра тирилтем.

45 Пайгамбарлар: «Кудай алардын баарын үйрөтөт», – деп жазышкан. Атабызды угуп, Андан үйрөнгөн ар бир адам Мага келет, 46 бирок Атаны Кудайдан келгенден башка эч ким көргөн эмес.

47 Чынын айтып коёюн, ким ишенсе, түбөлүк өмүргө ээ болот. 48 Мен өмүр берүүчү нанмын.

49 Ата-бабаларыңар чөлдө Кудай жиберген маннаны жешкен, бирок алар да башкалардай болуп өлүшкөн. 50 Бирок Мен аны жегендер өлбөстүккө ээ болуш үчүн, асмандан түшкөн нанмын.

51 Мен асмандан түшкөн өмүр берүүчү нанмын. Ким даамын татса, ал түбөлүк жашайт. Мен берген нан — бул менин денем, аны дүйнө жашоосу үчүн берем»

Жакан 6:35—51

Пророк Иса аль Масих утверждал, что он «спустился с небес» и дарует вечную жизнь каждому, кто уверует в него. Иудеи, слушавшие его слова, требовали подтверждения такой власти. Иса ссылался на ранних пророков, предсказавших его приход и деяния. Мы рассматривали ранее, как Таурат Мусы предсказывал его приход, а также пророки более поздней эпохи. Но что означает «уверовать в него»? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Иса аль Масих не только исцелял словом силы, но и имел власть над силами природы. Он объясняет в своем учении:

14 Ближе к середине праздника Иисус вошёл во двор храма и стал там проповедовать. 15 Иудеи были поражены и сказали: „Откуда Этот Человек знает так много, никогда не учившись?” 16 В ответ Иисус сказал им: „То, чему Я учу, исходит не от Меня, а от Пославшего Меня.

17 Если человек хочет делать угодное Богу, то узнает, от кого это учение: от Бога или от Меня Самого. 18 Кто говорит сам от себя, беспокоится лишь о собственной славе, но тот, кто старается принести славу Пославшему его, искренен, и нет в нём неправды. 19 Разве Моисей не дал вам закон? Однако никто из вас не соблюдает этого закона. Почему вы пытаетесь убить Меня?”

20 Толпа ответила: „Ты одержим бесом. Кто пытается убить Тебя?” 21 В ответ Иисус сказал им: „Я совершил одно чудо, и все вы дивитесь. 22 Моисей дал вам обрезание (хотя, впрочем, обрезание пришло не от Моисея, а от наших предков), и вы иногда обрезаете младенцев в субботу!

23 И если уж младенцев обрезают по субботам, чтобы не нарушить закон Моисея, то почему же вы разгневаны на Меня за то, что Я исцелил человеческое тело в субботу? 24 Перестаньте судить по наружности, судите судом праведным”. 25 И тогда некоторые из живших в Иерусалиме стали говорить: „Не тот ли это Человек, которого предводители пытаются убить?

26 Смотрите, Он разговаривает с людьми, и Ему ничего не говорят. Может быть, предводители и на самом деле знают, что Он Христос? 27 Но ведь мы знаем, откуда Этот Человек родом. А когда придёт настоящий Христос, никто не будет знать, откуда Он пришёл”.

28 Во время проповеди в храме Иисус громко сказал: „Вы знаете Меня и знаете, откуда Я родом, и всё же пришёл Я не по собственной воле, а послал Меня Тот, Кто истинен. Вы не знаете Его, 29 но Я Его знаю, ибо Я пришёл от Него, и Он послал Меня”. 30 Тогда они попытались схватить Его, но никто не осмеливался прикоснуться к Нему, ибо время Его ещё не настало.

31 Многие в толпе уверовали в Него и сказали: „Когда придёт Христос, то Он не явит нам больших знамений, чем Этот Человек, ведь верно?” 32 Фарисеи услышали такие толки о Нём в народе; и послали фарисеи и первосвященники стражников храма схватить Его.

33 Тогда Иисус сказал: „Я побуду с вами ещё недолгое время, а потом возвращусь к Пославшему Меня. 34 Вы будете искать Меня, но не найдёте, ибо не можете прийти туда, где буду Я”. 35 Иудеи стали говорить между собой: „Куда Он собирается уйти, что мы не сможем найти Его? Может быть, Он собирается уйти к тем из наших, которые живут в греческих городах, и там наставлять греков? 36 Что это Он имел в виду, когда сказал: “Вы будете искать Меня, но не найдёте”? И ещё: “Где буду Я, туда вы не можете прийти”?”

37 В последний, главный день праздника Иисус встал и громко сказал: „Если кто из вас томится жаждой, пусть подойдёт ко Мне и напьётся. 38 Если кто верит в Меня, то, как сказано в Писании, реки живой воды потекут из его сердца”.

39 Иисус сказал это о Святом Духе, который снизойдёт на тех, кто уверует в Него. Святой Дух тогда ещё не был дарован людям, ибо Иисус ещё не был вознесён к славе Своей. 40 Некоторые в толпе, услышав эти слова, стали говорить: „Этот человек в самом деле истинный Пророк”.

41 Другие говорили: „Этот Человек Мессия”. Третьи же спрашивали: „Разве Мессия придёт из Галилеи? 42 Разве не сказано в Писании, что Христом будет один из отпрысков Давидовых, и придёт он из Вифлеема, города, где жил Давид?”. 43 И так все разделились между собой во мнении о Нём. 44 Некоторые хотели схватить Его, но никто не тронул Его. (От Иоанна 7:14-44)

Обещанная живая вода была не что иное, как Дух Святой, снизошедший на Пятидесятницу, и способный защитить нас от смерти в Судный день. Но сперва нам нужно признать свою неутолённую жажду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *